Open navigation
Cel konferencji

Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.
Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji. Zarządzanie projektami staje się koncepcją, która odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju podejścia procesowego organizacji. W obliczu zmian współczesnych przedsiębiorstw i zachodzących procesów globalizacji pojawiają się nowe techniki zarządzania projektami.
Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Przyczyni się ona do transferu nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego jak również podejścia projektowego. Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie wybitnych pracowników naukowych, jak również praktyków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli jednostek naukowych, badaczy oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego i projektowego, a w szczególności praktyków, przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli sektora MSP, specjalistów ds. procesów, a także przedstawicieli wielu branż wdrażających nowoczesne rozwiązania procesowe. Konferencja umożliwi każdemu niepowtarzalną okazję do prezentacji osiągnięć naukowych a także wymiany praktycznych doświadczeń w ramach podjętej problematyki podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami w współczesnych organizacjach.

Tematyka konferencji
 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola projektów w zarządzaniu
 • Kompetencje menedżera zespołu projektowego
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Unijne fundusze strukturalne wspierające projekty rozwoju gospodarczego
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych i projektowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Controlling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych
Program konferencji
                                   
                                       
Program konferencji zostanie zamieszczony po ostatecznym zatwierdzeniu listy uczestników.                                        
                                   
                               
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Ważne informacje

15.10.2016

Rejestracja uczestników – zgłoszenia udziału wraz z tytułem i streszczeniem artykułu.

15.11.2016

Nadesłanie pełnej treści artykułu.

20.12.2016

Komunikat o akceptacji artykułu do druku

15.02.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej.

31.03.2017

Termin rejestracji udziału w konferencji bez przygotowania artykułu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

24.05.2017

Obrady konferencyjne.

Informacje dla Autorów

Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii lub w wysokopunktowanych czasopismach:
1. Przegląd Organizacji (13 punktów)
2. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (12 punktów)

Objętość tekstu do rozdziału w monografii (4 punkty) powinna wynosić co najmniej pół arkusza wydawniczego (20000 – 22 000 znaków – do 12 stron). Autorzy artykułów otrzymają monografię w dniu otwarcia konferencji.

Abstrakt w języku polskim oraz angielskim (60 - 200 słów) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres artykuly-procesy@vizja.pl. Należy podać afiliację.
Szczegółowe wskazówki dla autorów dostępne są tutaj.

Rejestracja

Koszty uczestnictwa

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, 1 egzemplarz publikacji konferencyjnej i catering. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z konferencji.

UDZIAŁ STUDENTÓW
WSFiZ, WSTI i WSZiM

200 zł

UDZIAŁ DOKTORANTÓW Z
1 PUBLIKACJĄ

300 zł

UDZIAŁ W KONFERENCJI
BEZ PUBLIKACJI

350 zł

UDZIAŁ Z PUBLIKACJĄ
1 ARTYKUŁU

550 zł

UDZIAŁ Z PUBLIKACJĄ
2 ARTYKUŁÓW

750 zł

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WSFIZ

-

Prosimy o uregulowanie opłat konferencyjnych do 15 lutego 2017 na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/W -wa
Nr | 82 1090 1056 0000 0000 0603 7886
SWIFT Code | WBKPPLPP 82 1090 1056 0000 0000 0603 7886


W tytule przelewu prosimy dopisać imię i nazwisko osoby - uczestnika konferencji, za którego dokonywana jest wpłata oraz dopisek "konferencja 24.05.2017".
Potwierdzenie płatności należy przesłać na adres: kontakt-procesy@vizja.pl

W sprawach dotyczących faktur należy kontaktować się pod adresem studia@vizja.pl

Formularz rejestracji
Mongrafie z edycji 2016
Aby zobaczyć spis treści, kliknij w okładkę.
Prezentowane monografie konferencyjne są do nabycia bezpośrednio w Dziale Promocji: sprzedaz@vizja.pl
Po więcej informacji przejdź na stronę edycji z 2016 roku:
konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2016
Patroni i partnerzy

Patronat honorowy

TNOiK

TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa) jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich. Jest organizatorem licznych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, prac naukowo-badawczych oraz różnych kursów i warsztatów o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków. W rankingach Warsaw Business Journal w kategorii firm szkoleniowych TNOiK zajmuje czołowepozycje. Towarzystwo jest także założycielem Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz wydawcą czasopisma Przegląd Organizacji.

Patronat medialny

BPMstandard.pl

BPMstandard.pl to centrum wiedzy i informacji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Managament, BPM) i zagadnień powiązanych. Serwis prezentuje treści z otoczenia biznesowego i naukowego BPM, dzięki czemu znajdują one szerokie grono czytelników, m.in. właścicieli firm, kadry zarządzającej, analityków, architektów, konsultantów, członków zespołów zarządzania procesami. Misją BPMstandard.pl jest dostarczać czytelnikom szerokiej, uporządkowanej, rzetelnej i praktycznej wiedzy oraz informacji z zakresu procesów biznesowych.


Partner konferencji

Grupa BOC

Grupa BOC jest liderem technologicznym w obszarze narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie oraz oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania strategią, zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania IT.

Partner konferencji

Process Renewal Group Polska

Process Renewal Group Polska specjalizuje się w przekształcaniu tradycyjnie zarządzanych organizacji w organizacje zarządzane procesowo. Współpracując z kierownictwem i centrami kompetencji procesowych tworzymy zasady ładu procesowego i budujemy architektury procesów wykorzystywane do planowania strategicznego, wyznaczania celów i wprowadzania długofalowych zmian. Współpracując z Właścicielami i ekspertami procesów pomagamy dostosować procesy lub grupy procesów do wymagań biznesowych i prawnych. Współpracując z kierownikami projektów IT i uczestnikami procesów pomagamy w szybkim zidentyfikowaniu wymagań do systemów IT.

Goldenore

Goldenore, to zespół doświadczonych w biznesie i technologii specjalistów, którzy realizują projekty informatyczne m.in. w zakresie obszaru przetwarzania danych, bezpieczeństwa, integracji oraz procesów biznesowych. Firma oferuje usługi konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie automatyzacji procesów biznesowych organizacji. Portfel produktów Goldenore obejmuje jeden z najwyżej pozycjonowanych produktów klasy BPM - Oracle BPM. Szerokie kompetencje w zakresie integracji systemów informatycznych, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, pozwalają Goldenore kompleksowo realizować projekty mające na celu wdrożenia systemów klasy BPM w dużych środowiskach. Firma na status Gold Partner Oracle.

Patronat honorowy

Instytut „ORGMASZ”

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" jest jednostką badawczo - rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa”

Partner medialny

Organizacjahoryzontalna.pl

Organizacjahoryzontalna.pl to profesjonalne centrum wiedzy o zarządzaniu procesami biznesowymi. Szeroko omawiamy tu zagadnienie procesowości w kontekście zarządzania organizacją, koncentrując się zarówno na idei samej koncepcji i korzyściach z niej wynikających, jak i na nowoczesnych narzędziach informatycznych, wspierających taki model zarządzania.

Partner konferencji

Macrologic

Macrologic, to polska spółka dostarczająca systemy klasy ERP, notowana na GPW na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Jako doradcza firma IT od 30 lat wspiera rozwój polskich średnich i dużych przedsiębiorstw, dostarczając im systemy ERP, dostosowane do potrzeb polskiego rynku, oraz zapewniając stałą opiekę konsultantów, posiadających wysokie kompetencje w obszarze zarządzania w biznesie. Klientami Macrologic SA są największe polskie przedsiębiorstwa, firmy międzynarodowe, a także organizacje biznesowe . Systemy Macrologic oparte są autorskiej bazie danych MacroBASE. Prezesem spółki jest Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.