Wśród prelegentów
Cel konferencji

Celem II konferencji „Przyszłość HR-u z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0” jest stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja stanie się okazją do budowania kontaktów i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w problematyce HRM. Celem dyskusji będzie skupienie się na roli HR w zmieniającej się rzeczywistości, w której kapitał ludzki jest kluczowym potencjałem dla organizacji i potrzebach biznesu z tej sytuacji płynących. Wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, czy dalszy rozwój w obranych przez organizacje kierunkach będzie możliwy z uwagi na uwarunkowania rynku pracy? Jakie nowe działania są oczekiwane? Czego nadal potrzebujemy? Czyli jak nauka może dziś wspierać biznes, aby działał sprawniej. Naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań i przemyśleń w oparciu o współczesną specjalistyczną literaturę światową i krajową, przekazując rekomendacje dla biznesu. Praktycy biznesowi opowiedzą o tematach, nad którymi aktualnie pracują oraz problemach wymagających rozwiązań. Kontynuujemy sprawdzony w poprzedniej edycji zamysł konferencji – spotkania niestety ciągle dwóch światów – praktyków biznesu oraz przedstawicieli nauki. Partnerem strategicznym konferencji jest marka Pracuj.pl, prowadząca szereg działań na rzecz rozwoju branży human resources i wspierająca dialog pomiędzy naukową i biznesową perspektywą w kontekście nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim. II Konferencja Naukowa "Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0" - zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 812/P-DUN/2018 z dnia 17.09.2018 r. przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z funkcjonowaniem oraz przyszłością Działów HR. W szczególności:

 • Dyrektorów Personalnych i HR Menagerów
 • HR Business Partnerów
 • Prezesów i Właścicieli firm
 • Dyrektorów Zarządzających i Członków Rad Nadzorczych
 • Specjalistów ds. HR, Employer Branding, Rekrutacji oraz Rozwoju i Szkoleń
Program konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
w trakcie rejestracji zapraszamy na kawę i spotkanie networkingowe
10.00 – 10.15 Oficjalne otwarcie konferencji
Maria Sierpińska, prof. dr hab., JM Rektor AEH
Stanisław Mocek, prof. dr hab., JM Rektor CC
Sesja I (10.15 – 11.45) Wyzwania HRM
Moderator: Monika Chodorek, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa
10.15 – 10.35 Marta Juchnowicz, prof. dr hab., SGH
Kluczowe wyzwania HRM – co jest najważniejsze dzisiaj i w bliskiej przyszłości
10.35 – 10.50 Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club
Problemy pracodawcy z pozyskiwaniem pracowników
10.50 – 11.10 Zyta Machnicka Lightness, konsultant Pracuj.pl
THINK DIFFERENT. Jak od zarządzania pokoleniami wrócić do zarządzania ludźmi
11.10 – 11.25 Monika Kłos, dr, Collegium Civitas
Neurozarządzanie przez pryzmat badań nad mózgiem
11.25 – 11.45
pytania i dyskusja
Sesja II (12.00 – 13.30) Współczesne zarządzanie, tendencje zmian
Moderator: Tomasz Ochinowski, prof. dr hab., UW
12.00 – 12.20 Zbigniew Dworzecki, prof. dr hab., SGH
Przywództwo transformacyjne jako odpowiedź na zmieniający się świat zarządzania
12.20 – 12.35 Andrzej Blikle, prof. dr hab., AE
Przywództwo w firmach turkusowych. Organizacja bez szefa
12.35 – 12.50 Magdalena Nowacka, Assessment Systems Poland
Sylwetka współczesnego menedżera w świetle badań
12.50 – 13.05 Agnieszka Knap-Stefaniuk, dr, AI; Wioletta Karna, dr, UJ
Przywództwo w środowisku wielokulturowym
13.05 – 13.25
pytania i dyskusja
13.25 – 14.15
lunch
Panel (14.15 – 15.30) QUO VADIS HRM
Moderator: Anna Bugalska, dr, AEH
wypowiedzi panelistów, pytania, dyskusja
Ważne kwestie poruszane w panelu:

 1. Jakie są silne i słabsze strony HRM w polskich organizacjach?
 2. Jak lepiej zintegrować organizację i działalności służb HRM z holistycznym systemem zarządzania organizacją?
 3. Przywódca 3.0 – ważna nowość czy blichtr?
Paneliści (w kolejności alfabetycznej)
 • Andrzej Blikle, prof. dr hab., AE
 • Zbigniew Dworzecki, prof. dr hab., SGH
 • Marta Juchnowicz, prof. dr hab., SGH
 • Zyta Machnicka Lightness, konsultant Pracuj.pl
 • Tadeusz Oleksyn, prof. dr hab., AEH
 • Krystyna Błocka-Sowińska, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów
15.30 – 15.45
przerwa kawowa
Sesja III (15.45 – 17.00) Rozwiązania HRM w praktyce
Moderator: Krzysztof Wojcieszek, prof. dr hab., PEDAGOGIUM
15.45 – 16.00 Aleksandra Golus, Pracuj.pl
Komunikacja działań HR
16.00 – 16.15 Anna Bugalska, dr, AEH
Predyspozycje osobowościowe a kompetencje
16.15 – 16.30 Izabela Stańczyk, dr, UJ; Magdalena Stus, dr, UJ; Anna Wziątek-Staśko, prof. dr hab., UJ
Proces komunikacji z kandydatami w employer branding
16.30 – 16.45 Roland Zarzycki, dr, Collegium Civitas
Realność i percepcja potrzeb w zróżnicowanych środowiskach HRM
16.45 – 17.00 Włodzimierz Rembisz, prof. dr hab., dziekan AEH
Oficjalne zamknięcie konferencji, komunikaty końcowe
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.
Prelegenci
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, w szczególności zarządzanie wiekiem oraz współpracę międzypokoleniową. Kierowniczka zespołów badawczych realizujących projekty naukowe oraz społeczne w wymienionych obszarach. Specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami. Autorka wielu projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, w tym współfinansowanych z unijnych programów pomocowych. Od wielu lat akredytowany trener funduszy europejskich oraz ekspert MIiR, MNiSW, NCBR i NAWA ds. oceny projektów unijnych. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami, zarówno w czasopismach fachowych, jak i publikacjach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Certyfikowany mentor, coach, trener, konsultant biznesowy, wykładowca akademicki. Absolwentka UW - Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. Doświadczony menedżer, ponad 20 lat w branży B2B. Od 13 lat w branży szkoleniowej. Dyrektor sprzedaży w firmach szkoleniowo- doradczych: DOOR Group SA, Franklin Covey, Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o, (obecnie IBD Business School). Współzałożycielka i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, współtwórca studiów podyplomowych z mentoringu oraz Akademii Mentora. Członek EMCC Poland (European Mentoring & Coaching Council Poland). Współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu, gdzie jest mentorem. Współzałożycielka i mentor w Klubie Kobiet Mówiących na Głos. Wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich w Collegium Civitas, gdzie wykłada Etykę w biznesie i Budowanie relacji w biznesie. Pomaga organizacjom projektować nowatorskie rozwiązania rozwojowe dla pracowników, wspiera w planowaniu kariery zawodowej, rozwoju przywództwa, uczy budować efektywne zespoły oraz długotrwałe relacje w biznesie. Zainteresowania: człowiek i jego rozwój, podróże - poznawanie nowych kultur. Krystyna o sobie: „Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie.”
Monika Chodorek – prof. nadzwyczajny WSB, doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Członkini zespołów badawczych realizujących projekty naukowe w zakresie pozytywnego potencjału organizacji, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł przewagi konkurencyjnej i sposobów budowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz teorii pozytywnego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na zarządzanie utalentowanymi pracownikami. Aktualnie zajmuje się systemami zarządzania talentami w organizacjach.
W Grupie Pracuj odpowiada za cały obszar komunikacji wewnętrznej i kulturę organizacyjną spółki. W ramach zespołu HR prowadzi projekty, których celem jest budowanie zaangażowania pracowników oraz zapewnienie wymiany wiedzy i informacji w organizacji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze HR i komunikacji, które zdobywała zarówno po stronie agencji, biznesu, jak i sektora publicznego.
Wioleta J. Karna - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Starszy wykładowca w Zakładzie Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na uczelniach wyższych. Autorka książek i publikacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą w organizacjach publicznych.
Agnieszka Knap-Stefaniuk - doktor nauk ekonomicznych, ma ukończone studia MBA (dyplom Thames Valley University), ukończyła również Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była członkiem PKA (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych), Kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polish Open University oraz Dziekanem Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University i Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Obecnie Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ds. Dydaktycznych w Akademii Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na studiach I i II stopnia oraz BA, MBA i Msc. Ma wykłady na uczelniach zagranicznych w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, w Czechach. Praktyk, współpracujący z biznesem - prowadzi szkolenia i projekty konsultingowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, brała udział również w wielu projektach unijnych. Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej przywództwa, motywowania, kultury organizacyjnej, zarządzania talentami i kompetencjami, wielokulturowości.
Trenerka, HR konsultant, mentorka, certyfikowany konsultant narzędzi Hogana. Jej doświadczenia zawodowe sięgają różnych kultur, branż i sektorów. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących rozwoju umiejętności miękkich, które przyczyniają się zarówno do sukcesu organizacji, rozwoju jej pracowników, a także do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Jest pasjonatką i promotorką zarządzania różnorodnością w biznesie, szczególnie obszaru gender diversity. Podczas wystąpienia zaprezentuje wyniki badania psychometrycznego Hogana przeprowadzone wśród ponad 3000 polskich menedżerów w latach 2012-2017. Badanie pokazuje m.in. niewielkie różnice pomiędzy stylem zarządzania polskich menedżerek i menedżerów. Co w takim razie jest mocną stroną polskiej kadry zarządzającej, skoro to nie płeć gra główną rolę? Co im w duszy gra czyli jakimi wartościami kierują się w zarządzaniu? A wreszcie co jest ich ciemną stroną mocy czyli takimi zachowaniami, które „ożywają” w stresie i utrudniają zarządzanie, a także osiąganie rezultatów bądź budowanie efektywnych relacji interpersonalnych. Pozwoli to zrozumieć jak działają polscy menedżerowie i menedżerki oraz jakie mają obszary rozwojowe.
Profesor nauk ekonomicznych (od 2011 roku) specjalizujący się w zarządzaniu. Habilitację uzyskał w warszawskiej SGH w roku 1999, a doktorat w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w roku 1989.  Związany m.in.  z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (2002 - 2009) i Szkołą Główną Handlową  w Warszawie (2009 - 2015), gdzie kierował zakładami badawczymi i był nauczycielem akademickim. W WSFiZ pracuje od blisko 10 lat, gdzie  aktualnie kieruje zakładem zarządzania organizacjami. W latach 1992 - 2009 prowadził firmę konsultingową w Warszawie, zajmującą się projektowaniem systemów zarządzania i i doradztwem na rzecz ponad 60 organizacji polskich, międzynarodowych i globalnych. Obszary zainteresowań: zarządzanie organizacjami, przywództwo, aksjologia zarządzania, kultura organizacji i zarządzania,  teoria zarządzania, teoria przedsiębiorstwa, etyka biznesu i zarządzania, zarządzanie kompetencjami, motywowanie i wynagradzanie, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Autor blisko 200 publikacji naukowych (monografii, artykułów, raportów z badań). Ważniejsze książki: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (cztery wydania, ostatnie z roku 2017), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka (trzy wydania, ostatnie z roku 2018), Management respecting and promoting values (autor i współredaktor naukowy, 2015), Filozofia a zarządzanie (autor i redaktor naukowy, 2013).
Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, , jak również zagadnień ogólnego zarządzania organizacjami publicznymi i przedsiębiorstwami,  koncepcji współczesnego zarządzania. Prowadzi badania i publikuje w ramach polskich i międzynarodowych konsorcjów.
profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, trenerka biznesu. Wykładowca na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych uczelni polskich, także wykładowca uczelni zagranicznych we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Finlandii oraz na Słowacji. Autorka i współautorka oraz redaktorka monografii (np. „Diversity Management- narzędzie skutecznego motywowania pracowników”, „Motywowanie w erze Web 2.0+”) oraz ponad stu dziesięciu krajowych i zagranicznych artykułów naukowych, poświęconych problematyce zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Recenzentka oraz członek Editorial Board wielu uznanych czasopism naukowych w Polsce oraz na świecie.
Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członek Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej. Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, współzałożyciel kreatywnej spółdzielni socjalnej PANATO, fundacji 2BFair, start-upu ScienceBioTech oraz szeregu innych inicjatyw obywatelskich i biznesowych.
Matematyk-informatyk, przedsiębiorca. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej tej firmy. W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A. Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Wykładał w Warszawie, Berkeley (USA), Waterloo (Kanada), Linköping (Szwecja), Lyngby (Dania) i Kopenhadze. W 2009 r. zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”, a w 2012r. czwarte miejsce w rankingu „Kogo słuchają polscy liderzy” w kategorii „Doradcy biznesu” po Jacku Santorskim, Witoldzie Orłowskim i Adrianie Furgalskim. W 2011 r. otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Autor książki „Doktryna jakości ― rzecz o skutecznym zarządzaniu”.
Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Specjalizuje się w obszarze human capital. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki w programach Executive MBA, MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji (AC/DC, testy psychologiczne, wywiad kompetencyjny) i zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach. Przez 7 lat Dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim firmie doradczo-szkoleniowej w IBD Business School. Od dwóch lat prowadzi własną działalność konsultingową w obszarze zarządzania ludźmi. Konsultant, trener, coach - od lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi korporacjami, administracją publiczną.
Były prorektor SGH ds. badań i rozwoju. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania. Kierował pionierskim projektem badawczym „Mapa ryzyka inwestycyjnego – atrakcyjność inwestycyjna krajów 15 Europy Środkowo-Wschodniej”. Utworzył Polsko Niemieckie Centrum Badań i Edukacji Menedżerskiej w WSPiZ im. Koźmińskiego. Współpracował z instytucjami państwowymi m.in. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Ministra Zdrowia, Edukacji Narodowej; samorządowymi; gospodarczymi m.in. jako członek rady nadzorczej Centralwings, KIG – Centrum Promocji, Infovide-Matrix, Centrozap.
Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w SGH, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywowania i wynagradzania , strategie zarządzania kapitałem ludzkim oraz wartościowanie i ocenę pracy. Zajmuje się też konsultingiem oraz realizacją projektów z dziedziny systemów motywacyjnych, regulaminów wynagrodzeń, systemów okresowych ocen pracowników oraz wartościowania pracy. Ma na swoim koncie realizację projektów wartościowania m.in. w PPL SA, Polskim Radiu SA, Porcie Handlowym w Świnoujściu, Spółdzielni Pracy RENOMA.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Colegium Civitas w Warszawie. Dyplomowany Coach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii i Coachingu. Licencjonowany trener Structogramu . Absolwentka studiów podyplomowych kierunku Neuroekonomia, Menedżer Projektu Naukowo-Badawczego, Doradztwo zawodowe, a także studiów europejskich przy Centrum Jeana Monneta. Współwłaścicielka Pracowni Edukacji i Coachingu, Trener biznesu w obszarze komunikacji, strategii biznesowych i rozwojowych. Członek Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Od 2003 roku związana ze środowiskiem akademickim. Posiada doświadczenie na stanowisku Dziekana i Pełnomocnika Rektora Uczelni Wyższej oraz wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych w ramach studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.
Różnorodność pokoleniowa to jeden z najbardziej palących tematów w świecie HR i zarazem jedna z największych bolączek polskich managerów. Czy jednak na pewno wiemy, kto zasila szeregi naszych organizacji? Podczas wystąpienia porozmawiamy o aktualnych potrzebach i motywacjach kandydatów i pracowników. Poszukamy też prostych i praktycznych sposobów na budowanie zaangażowania w firmie oraz na skuteczną komunikację pracodawcy na co dzień. Zapraszam na spotkanie!
Psycholog, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu. Doradca biznesowy i trener umiejętności społecznych, „Trener roku ” według Institute for International Research. Badacz historii organizacji i kreator międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego, Na przełomie XX i XXI wieku był związany także z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału Zarządzania.
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowaniu zatrudnienia, doradztwa zawodowemu i personalnego, zarządzania kompetencjami, i doskonalenia zawodowego. Jest autorka kilkudziesięciu prac zawierających monografii i artykułów opublikowanych w Polsce i na świecie.
Psycholog, dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w Katedrze, członek wielu pozarządowych organizacji. Ekspert ds zarządzania kapitałem ludzkim w Business Centre Club. Zdobywała doświadczenie zawodowe, prowadząc własną firmę oraz pracując w wielu firmach prywatnych, korporacjach i administracji publicznej. Prowadzi szkolenia i doradztwo m.in. w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, rozwoju umiejętności miękkich. Autorka wielu badań i publikacji z zakresu motywacji i motywowania, satysfakcji, komunikacji w organizacji, konfliktów, zarządzania godnościowego, przywództwa i kompetencji indywidualnych.
Dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek, biolog molekularny (UŁ), etyk (UŁ), doktor nauk humanistycznych (filozofia, ATK/UKSW), habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (WSE UAM w Poznaniu), autor wielu programów profilaktycznych w dziedzinie problemów alkoholowych i narkotykowych ( „Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Szlaban”, „Sprzedawcy” , „ Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o miłość” i innych), autor ponad 150 artykułów i książek ( „Czy to Twój problem?” „Stworzony i zrodzony”, „Wygrać życie”, „Program profilaktyczny Noe”, „Program Korekta”, „ Na początku była rozpacz”, „Profilaktyka problemów alkoholowych w warunkach profesjonalnej służby wojskowej”, „Człowiek spotyka alkohol”, „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych”, „Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać?” i innych), pomysłodawca i koordynator wielu projektów i kampanii profilaktycznych ( np. Sonda 21, Bezpieczne wakacje, Chrońmy Młodość), prowadził zajęcia dydaktyczne na kilku wyższych uczelniach ( Uniwersytet Łódzki, Akademia Medyczna w Warszawie, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych), pełnił funkcje: kierownika działu profilaktyki PARPA, dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN, po. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, redaktora miesięcznika „Remedium, redaktora naczelnego miesięcznika „Świat Problemów”. Obecnie wykłada w Pedagogium WSNS w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Profilaktyki Społecznej, Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej i Pracy Socjalnej. Pełnił (z wyboru) funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Odznaczony Medalem za Chlubne Studia Senatu UŁ, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej MEN. Ekspert komisji sejmowych i ministerstw ( MON, Min, Zdrowia, MEN), konsultant wielu samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Członek/konsultor Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Ekspert na liście PARPA (ds. profilaktyki). Aktywny uczestnik kilkuset konferencji, sympozjów i warsztatów szkoleniowych w dziedzinie profilaktyki i antropologii filozoficznej. Laureat wyróżnień w dwu ogólnopolskich konkursach literackich. Honorowy członek Stowarzyszenia Noe. Członek KWC i innych ruchów i stowarzyszeń społecznych, stały współpracownik OAT Zakroczym. Ojciec trzech córek, na stałe mieszkający w Paprotni, woj. mazowieckie, powiat Sochaczew.
Członek - Założyciel i Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Sekretarz Generalny Związku Pracodawców - Business Centre Club, członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Zespołu prawa pracy, członek Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Zespołu prawa pracy, członek Zespołu ds. międzynarodowych, zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Publikacje

Referaty zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane w następujących wydawnictwach:

 • „Humanities and Social Sciences” Politechnika Rzeszowska, lista B, 14 pkt MNiSW
 • “International Journal of Contemporary Management”, UJ Kraków, lista B, 14 pkt. MNiSW
 • “Handel Wewnętrzny”, lista B, 12 pkt. MNiSW
 • “Journal of Positive Management “ – UMK Toruń, lista B, 10 pkt. MNiSW
 • “Humanizacja Pracy” – lista B, 8 pkt. MNiSW
Odpłatność

Udział w konferencji

Płatność do
15.10.2018 r.

399 zł

Udział w konferencji

Płatność do końca
października 2018 r.

449 zł

Udział w konferencji

Płatność w listopadzie
do 10.11.2018 r.

499 zł

Udział w konferencji absolwentów/studentów

CC, AEH i WSTI oraz MSM

150 zł

Opłatę należy wnieść na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
84 1090 1056 0000 0001 3129 3659
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
01-030 Warszawa, ul. Pawia 55

Prosimy o podanie w tytule: Konferencja HR oraz imię i nazwisko uczestnika

Partnerzy