ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

I otrzymuj najświeższe informacje o zbliżających się konferencjach.

AKTUALNE KONFERENCJE

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu Przywództwo 3.0

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja ma służyć budowaniu kontaktów i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w problematyce HRM.

15 listopada 2018 r.

konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr-2018

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

Global Economy and Governance - Challenges in Turbulent Era (GEG 2017)

W dniach 22-24 października 2017 roku będzie miała miejsce piąta edycja konferencji naukowej pn. “Global Economy and Governance - Challenges in Turbulent Era (GEG 2017)”. Konferencja jest organizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii FInansów i Biznesu Vistula oraz Wydział Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Głównym celem konferencji jest utworzenie forum dla potwierdzenia najnowszej teoretycznej i empirycznej wiedzy ze współczesnej ekonomii i zarządzania. Konferencja ta również jest okazją do świętowania 10-tej rocznicy wydania naukowego czasopisma – Contemporary Economic.

geg.vizja.pl

Drogi do niepodległości 1914–1918

Drogi do niepodległości 1914-1918” to cykl konferencji naukowych poświęconych kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza z nich odbyła się 8 XI 2016 r. w związku z setną rocznicą aktu 5 listopada 1916 r. W bieżącym roku odbędzie się kolejna, z okazji setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Ostatnie spotkanie zostanie zorganizowane jesienią 2018 r., w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

drogidoniepodleglosci2.vizja.pl

Prusy Książęce

24 maja 2017 r. osiemdziesiątą rocznicę urodzin obchodzi Profesor Janusz Małłek, urodzony w Działdowie, znany historyk okresu wczesnonowożytnego, zwłaszcza Prus Książęcych oraz Prus Królewskich, ale także badacz dziejów stanowych, parlamentaryzmu. Z tej okazji odbędzie się w Działdowie okolicznościowa konferencja naukowa "Prusy Książęce w XVI-XVIII w. Ustrój – Prawo – Społeczeństwo – Kultura – Religia", nawiązująca do obszaru, który w działalności Jubilata zajmował szczególne miejsce.

prusyksiazece.vizja.pl

Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu.

Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2017

Drogi do niepodległości 1914–1918

Cykl konferencji naukowych „Drogi do niepodległości 1914-1918” poświęcono kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza konferencja odbędzie się 8 XI 2016 r. w związku z rocznicą aktu 5 listopada 1916 r., a kolejne będą organizowane w stulecie ważnych wydarzeń na drodze do niepodległości: powołania Rady Regencyjnej (cz. II – listopad 2017 r.) i odzyskania przez Polskę niepodległości (cz. III – listopad 2018 r.).

drogidoniepodleglosci.vizja.pl

Problematyka polskiego pieniądza
Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza. Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, w szczególności zidentyfikowanie szans, zagrożeń i powiązań z gospodarką. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o bezpieczniejszym środku płatniczym dziś i jutro. Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

https://polskipieniadz.vizja.pl

Polska i ziemie pruskie
Po pokoju toruńskim (1466 r.)
Skutki i znaczenie dla ziem pruskich

W dniu 19 października 2016 r. przypada 550 rocznica zawarcia pokoju w Toruniu, który zakończył trwającą w latach 1454-1466 wojnę między Polską a Zakonem krzyżackim. Zarówno przebieg wojny w latach 1454 -1466, jak i również jej skutki, a w szczególności konsekwencje zawartego pokoju okazały się istotne dla dziejów środkowej i północnej Europy. Wojna, a następnie pokój z 1466 r. spowodowały zmiany terytorialne, ale także ważną dla tej części Europy transformację polityczną, zmiany w pozycji prawno-ustrojowej jej uczestników, które zaowocowały ewolucją wewnętrznych procesów politycznych, społecznych i kulturowych, zwłaszcza w Polsce oraz na ziemiach pruskich.

https://polskaiziemiepruskie.vizja.pl

Polska a unia bankowa
Polski sektor bankowy, wyzwanie, zagrożenia i szanse

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajowych systemów prawnych. Celem konferencji będzie identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym. Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym.

https://uniabankowa.vizja.pl

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki.

Ideą konferencji „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki” jest skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do wyzwań współczesnego HR. Wielość i złożoność owych wyzwań wymusza zmianę roli działu HR z usługodawcy na proaktywnego partnera biznesowego.

konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr

Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w teorii jak i praktyce. Wskazanie możliwości rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń zarządzania procesowego będzie przedmiotem rozważań naukowych, prowadzonych rozważań i dyskusji. Jednym z założeń konferencji jest integracja środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza"

W dniu 5 października 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza", której tematem będzie historyczne i przyszłościowe umiejscowienie polskiego złotego.

http://vizja.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pn-problematyka-polskiego-pieniadza

Konferencja Naukowa pn. "Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa"

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności oraz Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową: GŁUSI JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA.

http://vizja.pl/konferencja-naukowa-pn-glusi-jako-mniejszosc-jezykowa-i-kulturowa

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Polska a Unia Bankowa"

W dniu 5 września 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Polska a Unia Bankowa", której tematem będzie sektor bankowy po wielkim kryzysie finansowym.

http://vizja.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pn-polska-a-unia-bankowa

Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2015

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.psychologiaeuropejska.vizja.pl

Zmierzch finansowych systemów motywacyjnych

Konferencja przyjmuje odmitologizowanie finansowych systemów motywacyjnych i tzw. premii motywacyjnych, wyjaśnienie, dlaczego techniki motywowania "kijem i marchewką" wywierają skutek przeciwny do założonego.

www.systemy-motywacyjne.vizja.pl

Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka

Permanentne zmiany zachodzące w gospodarkach światowych, związane są z procesami globalizacji i integracji ekonomicznej oraz fenomenem doby kryzysu. Równie wielkie znaczenie dla współczesnej ekonomii ma zwiększenie skali i zakresu międzynarodowego przepływu kapitału, wzajemne przenikanie kapitałów rzeczowych, finansowych i ludzkich. Procesy te wymuszają wprowadzenie do szeroko pojmowanej teorii nauk o zarządzaniu wielu nowych metod, modeli i technik.

www.europeanconference.vizja.pl

Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.konferencjapzf.vizja.pl

Filozofia słowiańska - wychowanie dla przyszłości

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 28-29 maja 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-slowianska-wychowanie-dla-przyszlosci

Filozofia na rozdrożu w 120. rocznice urodzin Tadeusza Czeżowskiego

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 24 kwietnia 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-na-rozdrozu-w-120-rocznice

Wzór Obywatela Maria i Stanisław OSSOWSCY

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 26 marca 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/wzor-obywatela-maria-i-stanislaw-ossowscy

Bezsens ludzkiej egzystencji Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Фёдор Миха́йлович Достое́вский

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 26 lutego 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/bezsens-ludzkiej-egzystencji

Filozofia słowiańska na przełomie wieków

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 29-30 maja 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-slowianska-na-przelomie-wiekow

Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej W 70 rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 18 kwietnia 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/tworca-szkoly-lwowsko-warszawskiej-w-70-rocznice

Friedrich Dürrenmatt - Dehumanizacja człowieczeństwa

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 14 marca 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/friedrich-durrenmatt-dehumanizacja-czlowieczenstwa

Kultura i życie w 130 rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.vizja.pl/kultura-i-zycie-w-130-rocznice

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

I otrzymuj najświeższe informacje o zbliżających się konferencjach.