ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

I otrzymuj najświeższe informacje o zbliżających się konferencjach.

AKTUALNE KONFERENCJE

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”

W dniu 20 listopada 2020 r. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako spotkanie on-line. Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału i zachęca do przesyłania referatów.

20 listopada 2020 r.

vizja.pl/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w-trosce-o-rozwoj-i-bezpieczenstwo-dziecka-aspekty-spoleczno-prawne,a888.html

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych PsychoScience 2020

To odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni dla rozwoju naukowego osób będących zarówno na samym początku kariery naukowej jak i doświadczonych naukowców . Konferencja pozwoli badaczom zaprezentować wyniki ich dotychczasowej pracy – szerszemu gronu odbiorców.

Zależy nam na tym, by prezentowane treści obejmowały całą dziedzinę psychologii, a tematy dotyczyły różnych zagadnień z jej zakresu. Cechą wspólną prezentacji powinna być ich aktualność, chcemy bowiem skupić się na wynikach badań, które przygotowywane były w ciągu ostatnich dwóch lat.

24 października 2020 r.

http://psychoscience.vizja.pl

Challenges of Contemporary Economics

International, virtual scientific conference entitled „Challenges of Contemporary Economics” was organized in September 14-15, 2020 by University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland. Researchers from 20 countries (Bulgaria, Chile, China, Columbia, Croatia, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland, Sweden, UK, US) spoke during the Conference, and over 70 participants and guests took part.

https://cce.vizja.pl
view summary

Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy porządek w dziejach Europy

Konferencja pt. „Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy porządek w dziejach Europy” odbyła się w dniach 11-12 lipca 2019 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu. W konferencji udział wzięli udział m.in. prof. Stanisław Żerko z Instytutu Zachodniego oraz dwóch członków Rady IZ - profesor Bogdan Musiał i profesor Grzegorz Kucharczyk.

lipiec 2019 r.

https://vizja.pl/konferencja-sto-lat-traktatu-pokojowego-w-wersalu-nowy-porzadek-w-dziejach-europy,a815.html

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu Przywództwo 3.0

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja ma służyć budowaniu kontaktów i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w problematyce HRM.

15 listopada 2018 r.

konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr-2018

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu Przywództwo 3.0

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja ma służyć budowaniu kontaktów i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w problematyce HRM.

15 listopada 2018 r.

konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr-2018

Global Economy and Governance - Challenges in Turbulent Era (GEG 2017)

W dniach 22-24 października 2017 roku będzie miała miejsce piąta edycja konferencji naukowej pn. “Global Economy and Governance - Challenges in Turbulent Era (GEG 2017)”. Konferencja jest organizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii FInansów i Biznesu Vistula oraz Wydział Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Głównym celem konferencji jest utworzenie forum dla potwierdzenia najnowszej teoretycznej i empirycznej wiedzy ze współczesnej ekonomii i zarządzania. Konferencja ta również jest okazją do świętowania 10-tej rocznicy wydania naukowego czasopisma – Contemporary Economic.

geg.vizja.pl

Drogi do niepodległości 1914–1918

Drogi do niepodległości 1914-1918” to cykl konferencji naukowych poświęconych kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza z nich odbyła się 8 XI 2016 r. w związku z setną rocznicą aktu 5 listopada 1916 r. W bieżącym roku odbędzie się kolejna, z okazji setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Ostatnie spotkanie zostanie zorganizowane jesienią 2018 r., w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

drogidoniepodleglosci2.vizja.pl

Prusy Książęce

24 maja 2017 r. osiemdziesiątą rocznicę urodzin obchodzi Profesor Janusz Małłek, urodzony w Działdowie, znany historyk okresu wczesnonowożytnego, zwłaszcza Prus Książęcych oraz Prus Królewskich, ale także badacz dziejów stanowych, parlamentaryzmu. Z tej okazji odbędzie się w Działdowie okolicznościowa konferencja naukowa "Prusy Książęce w XVI-XVIII w. Ustrój – Prawo – Społeczeństwo – Kultura – Religia", nawiązująca do obszaru, który w działalności Jubilata zajmował szczególne miejsce.

prusyksiazece.vizja.pl

Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu.

Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2017

Drogi do niepodległości 1914–1918

Cykl konferencji naukowych „Drogi do niepodległości 1914-1918” poświęcono kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza konferencja odbędzie się 8 XI 2016 r. w związku z rocznicą aktu 5 listopada 1916 r., a kolejne będą organizowane w stulecie ważnych wydarzeń na drodze do niepodległości: powołania Rady Regencyjnej (cz. II – listopad 2017 r.) i odzyskania przez Polskę niepodległości (cz. III – listopad 2018 r.).

drogidoniepodleglosci.vizja.pl

Problematyka polskiego pieniądza
Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza. Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, w szczególności zidentyfikowanie szans, zagrożeń i powiązań z gospodarką. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o bezpieczniejszym środku płatniczym dziś i jutro. Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

https://polskipieniadz.vizja.pl

Polska i ziemie pruskie
Po pokoju toruńskim (1466 r.)
Skutki i znaczenie dla ziem pruskich

W dniu 19 października 2016 r. przypada 550 rocznica zawarcia pokoju w Toruniu, który zakończył trwającą w latach 1454-1466 wojnę między Polską a Zakonem krzyżackim. Zarówno przebieg wojny w latach 1454 -1466, jak i również jej skutki, a w szczególności konsekwencje zawartego pokoju okazały się istotne dla dziejów środkowej i północnej Europy. Wojna, a następnie pokój z 1466 r. spowodowały zmiany terytorialne, ale także ważną dla tej części Europy transformację polityczną, zmiany w pozycji prawno-ustrojowej jej uczestników, które zaowocowały ewolucją wewnętrznych procesów politycznych, społecznych i kulturowych, zwłaszcza w Polsce oraz na ziemiach pruskich.

https://polskaiziemiepruskie.vizja.pl

Polska a unia bankowa
Polski sektor bankowy, wyzwanie, zagrożenia i szanse

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajowych systemów prawnych. Celem konferencji będzie identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym. Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym.

https://uniabankowa.vizja.pl

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki.

Ideą konferencji „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki” jest skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do wyzwań współczesnego HR. Wielość i złożoność owych wyzwań wymusza zmianę roli działu HR z usługodawcy na proaktywnego partnera biznesowego.

konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr

Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w teorii jak i praktyce. Wskazanie możliwości rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń zarządzania procesowego będzie przedmiotem rozważań naukowych, prowadzonych rozważań i dyskusji. Jednym z założeń konferencji jest integracja środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza"

W dniu 5 października 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza", której tematem będzie historyczne i przyszłościowe umiejscowienie polskiego złotego.

http://vizja.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pn-problematyka-polskiego-pieniadza

Konferencja Naukowa pn. "Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa"

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności oraz Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową: GŁUSI JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA.

http://vizja.pl/konferencja-naukowa-pn-glusi-jako-mniejszosc-jezykowa-i-kulturowa

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Polska a Unia Bankowa"

W dniu 5 września 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pn. "Polska a Unia Bankowa", której tematem będzie sektor bankowy po wielkim kryzysie finansowym.

http://vizja.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pn-polska-a-unia-bankowa

Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.

konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2015

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.psychologiaeuropejska.vizja.pl

Zmierzch finansowych systemów motywacyjnych

Konferencja przyjmuje odmitologizowanie finansowych systemów motywacyjnych i tzw. premii motywacyjnych, wyjaśnienie, dlaczego techniki motywowania "kijem i marchewką" wywierają skutek przeciwny do założonego.

www.systemy-motywacyjne.vizja.pl

Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka

Permanentne zmiany zachodzące w gospodarkach światowych, związane są z procesami globalizacji i integracji ekonomicznej oraz fenomenem doby kryzysu. Równie wielkie znaczenie dla współczesnej ekonomii ma zwiększenie skali i zakresu międzynarodowego przepływu kapitału, wzajemne przenikanie kapitałów rzeczowych, finansowych i ludzkich. Procesy te wymuszają wprowadzenie do szeroko pojmowanej teorii nauk o zarządzaniu wielu nowych metod, modeli i technik.

www.europeanconference.vizja.pl

Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.konferencjapzf.vizja.pl

Filozofia słowiańska - wychowanie dla przyszłości

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 28-29 maja 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-slowianska-wychowanie-dla-przyszlosci

Filozofia na rozdrożu w 120. rocznice urodzin Tadeusza Czeżowskiego

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 24 kwietnia 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-na-rozdrozu-w-120-rocznice

Wzór Obywatela Maria i Stanisław OSSOWSCY

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 26 marca 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/wzor-obywatela-maria-i-stanislaw-ossowscy

Bezsens ludzkiej egzystencji Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Фёдор Миха́йлович Достое́вский

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 26 lutego 2009 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/bezsens-ludzkiej-egzystencji

Filozofia słowiańska na przełomie wieków

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 29-30 maja 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/filozofia-slowianska-na-przelomie-wiekow

Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej W 70 rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 18 kwietnia 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/tworca-szkoly-lwowsko-warszawskiej-w-70-rocznice

Friedrich Dürrenmatt - Dehumanizacja człowieczeństwa

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 14 marca 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

www.vizja.pl/friedrich-durrenmatt-dehumanizacja-czlowieczenstwa

Kultura i życie w 130 rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego

Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

www.vizja.pl/kultura-i-zycie-w-130-rocznice

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

I otrzymuj najświeższe informacje o zbliżających się konferencjach.